Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Archiwum

2010

L.P.
Nazwa świadczenia
74 Zasadność zakwalifikowania leku Zenaro® (levocetirizini dihydrochloridum) w leczeniu objawowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, jako świadczenia gwarantowanego>>
73 Zasadność zakwalifikowania leku Daxas® (roflumilast) u osób dorosłych w leczeniu podtrzymującym ciężkiej (FEV1 po podaniu leku rozszerzającego oskrzela poniżej 50% wartości należnej), przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), z towarzyszącym przewlekłym zapaleniem oskrzeli, z częstymi zaostrzeniami w wywiadzie, jako uzupełnienie leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela, jako świadczenia gwarantowanego>>
72 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania, świadczenia gwarantowanego „leczenie raka płuca o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa przy wykorzystaniu produktu leczniczego Avastin (bewacyzumab)”>>
71 Zasadność zakwalifikowania leku lornoksykam (Xefo®) w postaci roztworu do wstrzykiwań w krótkotrwałym leczeniu ostrego bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, jako świadczenia gwarantowanego>>
70 Zasadność zakwalifikowania leku lornoksykam (Xefo Rapid®) w krótkotrwałym leczeniu ostrego bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, jako świadczenia gwarantowanego>>
69 Zasadność zakwalifikowania leku lornoksykam (Xefo®) w krótkotrwałym leczeniu ostrego bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, leczeniu objawowym bólu i zmian zapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów, leczeniu objawowym bólu i zmian zapalnych w reumatoidalnym zapaleniu stawów, jako świadczenia gwarantowanego>>
68 Zasadność zakwalifikowania leku lanthanum (Fosrenol®) w leczenii hiperfosfatemii u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej, jako świadczenia gwarantowanego>>
67 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „profilaktyka nudności i wymiotów po chemioterapii nowotworów przy wykorzystaniu produktu leczniczego palonosetron (Aloxi®) w ramach wykazu substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej objętych finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia”, jako świadczenia gwarantowanego>>
66 Usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Abilify (aripiprazolum) wskazanie: schizofrenia”>>
65 Usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „sertindol (Serdolect®) we wskazaniu schizofrenia”>>
64 Usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Solian (amisulpridum) - wskazanie schizofrenia”>>
63 Zasadność zakwalifikowania leku carvedilol (Vivacor®) w leczeniu nadciśnienia tętniczego, jako świadczenia gwarantowanego>>
62 Zasadność zakwalifikowania leku dienogest (Visanne®) stosowanego w leczeniu endometriozy, jako świadczenia gwarantowanego>>
61 Zasadność zakwalifikowania leku rosuvastatin (Rosucard®) we wskazaniach: pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa bez heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające oraz rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe, jako świadczenia gwarantowanego>>
60 Zasadność zakwalifikowania leku maleinian indakaterolu (Onbrez Breezhaler®) w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz w ciężkiej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc udokumentowanej badaniem spirometrycznym z wartością FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową, jako świadczenia gwarantowanego>>
59 „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” realizowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ, jako świadczenia gwarantowanego>>
58 „Diagnostyka chorych z omdleniami z zastosowaniem wszczepialnego rejestratora arytmii”, jako świadczenia gwarantowanego>>
57 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia Ezetrol® (ezetymib) w leczeniu hipercholesterolemii LDL-c powyżej 130 mg/dl, utrzymującej się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej>>
56 Zasadność zakwalifikowania leku nebiwolol (Nebicard®) w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej niewydolności serca, jako świadczenia gwarantowanego>>
55 Zmiany poziomu finansowania świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego>>
54 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego przy wykorzystaniu produktu leczniczego Sutent® (sunitynibu) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia”>>
53 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia „Spiriva®” (tiotropium bromide) w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc>>
52 Zasadność zakwalifikowania leku cytrynian fentanylu (Lunaldin®) w leczeniu bólu przebijającego u dorosłych pacjentów stosujących terapię opioidową w przewlekłych bólach nowotworowych, jako świadczenia gwarantowanego>>
51 "Leczenie pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego z uwzględnieniem wpływu mutacji KRAS przy wykorzystaniu produktu leczniczego panitumumab (Vectibix®) jako III linii leczenia”, jako świadczenia gwarantowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
50 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego pemetreksed (Alimta®)>>
49 Duloksetyna (Cymbalta®) w leczeniu epizodów dużej depresji oraz w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych, jako świadczenie gwarantowane >>
48 Olanzapina (ZypAdhera®) w leczeniu dorosłych pacjentów ze schizofrenią, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego, jako świadczenie gwarantowane >>
47 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim przy wykorzystaniu produktu leczniczego bortezomib (Velcade®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia” >>
46 Leczenie nadciśnienia płucnego przy wykorzystaniu produktu leczniczego ambrisentan (Volibris®) w ramach programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia, jako świadczenia gwarantowanego >>
45 Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego przy wykorzystaniu produktu leczniczego sitaksentan (Thelin®) w ramach programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia, jako świadczenia gwarantowanego>>
44 Efient® (prasugrel) w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej, u których zawał przebiegał z uniesieniem odcinka ST w EKG, lub chorych na cukrzycę lub tych, u których doszło do zakrzepicy w stencie pomimo leczenia klopidogrelem>>
43 Anastrozol (Egistrozol®) w leczeniu uzupełniającym pierwszego rzutu wczesnego, hormonalnozależnego raka piersi>>
42 Dronedaron (Multaq®) w leczeniu nieutrwalonego (napadowego lub przetrwałego) migotania przedsionków, z co najmniej jednym towarzyszącym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego>>
41 Wybudzanie dzieci ze śpiączki jako świadczenie gwarantowane>>
40 Leczenie raka wątrobowokomórkowego przy wykorzystaniu produktu leczniczego sorafenib (Nexavar®)>>
39 Xelevia® (sitagliptin) w leczeniu cukrzycy typu 2>>
38 Sitagliptin (Januvia®) w leczeniu cukrzycy typu 2>>
37 Eucreas® (vildagliptin/metformin hydrochloride) w leczeniu cukrzycy typu 2>>
36 Zestawy infuzyjne (wkłucia)do osobistych pomp insulinowych do 10 sztuk>>
35 Leczenie przewlekłego WZW typu C>>
34 Leczenie przewlekłego WZW typu B>>
33 Leczenie przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę>>
32 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia: „Leczenie przewlekłego WZW typu B lub C>>
31 Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej>>
30 Leczenie stwardnienia rozsianego przy wykorzystaniu produktu leczniczego natalizumab (Tysabri®)” w ramach programu zdrowotnego NFZ>>
29 Leczenie reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym>>
28 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych>>
27 Leczenie inhibitorami TNF-alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa>>
26 Leczenie uogólnionego raka jelita grubego przy wykorzystaniu produktu leczniczego cetuksymab (Erbitux®)>>
25 Duloksetyna (Cymbalta®) w leczeniu bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej u dorosłych>>
24 Aprepitant (Emend®) w profilaktyce ostrych i późnych nudności i wymiotów związanych z silnie emetogenną chemioterapią>>
23 Escytalopram (Mozarin®) w leczeniu depresji, jako świadczenia gwarantowanego>>
22 Rozuwastatyna (Crestor®) w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) oraz rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii>>
21 Olanzapina Zolafren® w leczeniu zaburzeń typu schizofrenii, schizotypowych i urojeniowych>>
20 Olanzapina (Zolafren®) w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej, u pacjentów, u których w terapii epizodów manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olanzapiną>>
19 Cytrynian fentanylu (Instanyl®) w leczeniu bólu przebijającego u pacjentów z chorobą nowotworową>>
18 Kwetiapina (Ketilept®) w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej>>
17 Wildagliptyna (Galvus®) w leczeniu cukrzycy typu 2>>
16 Saksagliptyna (Onglyza®) w leczeniu cukrzycy typu 2  >>
15 Profilaktyczne świadczenia opieki zdrowotnej u kobiet w ciąży >>
14 Liraglutidum (Victoza®) w leczeniu cukrzycy typu 2  >>
13 Leczenie samoistnej plamicy małopłytkowej przy wykorzystaniu produktu leczniczego romiplostym (Nplate®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
12 Zeldox (ziprasidonum) – w leczeniu schizofrenii >>
11 Leczenie stomatologiczne >>
10 USG z użyciem środków kontrastujących w diagnostyce zmian ogniskowych wątroby >>
9 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów przy wykorzystaniu produktu leczniczego tocilizumab (RoActemra®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
8 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów przy wykorzystaniu produktu leczniczego abatacept (Orencia®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
7 Leczenie niedokrwistości związanej z przewlekłą niewydolnością nerek przy wykorzystaniu produktu leczniczego glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta (Mircera®) >>
6 Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii (homocystynurii) przy wykorzystaniu produktu leczniczego betaina bezwodna (Cystadane®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
5 Leczenie przerzutowego raka jelita grubego przy wykorzystaniu produktu leczniczego bewacyzumab (Avastin®) w ramach programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
4 Iniekcja doszklistkowa przeciwciała monoklonalnego w celu leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) >>
3 Leczenie przerzutowego raka trzustki przy wykorzystaniu produktu leczniczego erlotynib (Tarceva®) w ramach katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii >>
2 Leczenie nadmiaru żelaza w organizmie u dzieci przy wykorzystaniu produktu leczniczego deferazyroks (Exjade®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
1 Świadczenia gwarantowane w chemioterapii >>

2009

L.P.
Nazwa świadczenia
47 Leczenie chorych z rakiem nerkowokomórkowym przy wykorzystaniu produktu leczniczego bevacizumab (Avastin®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
46 Leczenie zaawansowanego raka nerki przy wykorzystaniu produktu leczniczego sorafenib (Nexavar®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
45 Leczenie zaawansowanego raka nerki przy wykorzystaniu produktu leczniczego temsyrolimus (Torisel®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
44 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B >>
43 Świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze >>
42 Leczenie glejaków mózgu >>
41 Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapia niestandardowa >>
40 Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1 >>
39 Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy) >>
38 Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) >>
37 Leczenie choroby Pompego >>
36 Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą >>
35 Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego >>
34 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego >>
33 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna >>
32 Leczenie dzieci z zespołem Prader-Willi >>
31 Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B w oporności na lamiwudynę >>
30 Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B w oporności na lamiwudynę >>
29 Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub C >>
28 Leczenie choroby Hurler >>
27 Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek >>
26 Leczenie niskorosłych dzieci z zespołem Turnera >>
25 Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki >>
24 Leczenie choroby Gauchera >>
23 Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek >>
22 Leczenie reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym >>
21 Leczenie stwardnienia rozsianego >>
20 Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym >>
19 Leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy >>
18 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci >>
17 Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci >>
16 Leczenie nadpłytkowości samoistnej >>
15 Leczenie chłoniaków złośliwych >>
14 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego >>
13 Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej >>
12 Leczenie raka jelita grubego >>
11 Leczenie raka piersi >>
10 Leczenie raka nerki >>
9 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych >>
8 Leczenie inhibitorami TNF-alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa >>
7 Leczenie ostrych porfirii wątrobowych >>
6 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem >>
5 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych >>
4 Profilaktyka zakażeń wirusem RS przy wykorzystaniu produktu leczniczego paliwizumab (Synagis®) >>
3 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa >>
2 Leczenie łuszczycy plackowatej (zwykłej) przy wykorzystaniu produktów leczniczych etanercept (Enbrel®), adalimumab (Humira®), infliksimab (Remicade®) oraz ustekinumab (Stelara®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
1 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów przy wykorzystaniu produktów leczniczych etanercept (Enbrel®), adalimumab (Humira®) i infliksimab (Remicade®) w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia >>
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl