Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Rada do spraw Taryfikacji

Rada do spraw Taryfikacji:

Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Taryfikacji, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady do spraw Taryfikacji powołuje Minister Zdrowia. Kadencja członka Rady do spraw Taryfikacji trwa 6 lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), w skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków, w tym trzech członków spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy oraz dwóch członków zgłoszonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowy tryb pracy Rady do spraw Taryfikacji określa regulamin pracy uchwalany przez Radę i zatwierdzany przez Prezesa Agencji.

Regulamin Pracy Rady do spraw Taryfikacji

Poprzednie regulaminy Rady do spraw Taryfikacji

Rada wykonuje zadania określone w ustawie poza posiedzeniami oraz na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeb. Terminy posiedzeń Rady ustala Prezes w porozumieniu z przewodniczącym Rady.

Zadania Rady do spraw Taryfikacji (art. 31sa ust. 2 ustawy o świadczeniach jw.):

1) wydawanie opinii w sprawie:

a) planu taryfikacji Agencji,
b) metodologii taryfikacji świadczeń,
c) taryfy świadczeń oraz jej zmian;

2) realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.

 
Od 16 maja 2016 r. w skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzą:

1. Maciej Biardzki – Wiceprzewodniczący Rady ds. Taryfikacji
2. Beata Freier
3. Marzena Głowacz
4. Adam Kruszewski
5. Robert Mołdach – Wiceprzewodniczący Rady ds. Taryfikacji
6. Filip Nowak – Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji
7. Daniel Rutkowski
8. Andrzej Sapiński
9. Jacek Siwiec
10. Tomasz Walasek

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl