Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Współpraca

Komunikat


W związku z prowadzonymi przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracami nad taryfikacją świadczeń opieki zdrowotnej, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych różnych dziedzin medycznych, lekarzy specjalistów, praktyków z doświadczeniem do współpracy nad taryfikacją świadczeń, która ma opierać się na konsultacjach merytorycznych, a także na ustalaniu przebiegów referencyjnych świadczeń. Oczekiwane działania wynikające z przyszłej współpracy AOTMiT z ekspertami mają przyczynić się przede wszystkim do:

 • Oceny świadczeń poprzez określanie wpływu na zdrowie jednostki / zdrowie publiczne, skuteczności, opłacalności kosztowej, uciążliwości w przypadku ograniczonego dostępu, a także hazardu moralnego ze strony pacjentów i ryzyka nadużyć ze strony świadczeniodawców.
 • Weryfikacji albo określania kryteriów włączenia i wykluczania dla stosowania interwencji (technologii) medycznej.
 • Weryfikacji technik oraz metod stosowanych aktualnie w praktyce klinicznej, objętych finansowaniem ze środków publicznych.
 • Określania minimalnych cech jakościowych / parametrów wyrobów medycznych stosowanych w ramach udzielania świadczeń.
 • Określania wskazań do stosowania poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych .
 • Opisywania ścieżek pacjenta (sposobu postępowania) w konkretnych rozpoznaniach / poddawanego konkretnym zabiegom w ramach pojedynczego kontaktu ze świadczeniodawcą i kolejnych.
 • Przygotowania przebiegów referencyjnych świadczeń, tj. zestawu określającego rodzaj oraz wielkość zasobów zaangażowanych w realizację świadczenia (personel medyczny, leki, wyroby medyczne i inne w funkcji czasu) lub zaopiniowania przebiegów wynikających z danych pozyskiwanych od świadczeniodawców.
 • Analizy jednorodności klinicznej aktualnych grup JGP z ewentualnymi propozycjami zmian w tym zakresie poprzez np.: wydzielenie nowych, czy też łączenie istniejących grup (wg np.: ICD-9 oraz ICD-10).
 • Wskazania ewentualnej potrzeby wprowadzenia zmian w kryteriach warunkujących rozliczenie grup JGP (m.in. ICD-9 i 10) celem ich uzupełnienia o brakujące pozycje lub doszczegółowienia, aby bardziej odpowiadały praktyce medycznej.
 • Identyfikacji przyczyn kolejek do świadczeń oraz sposobów na ich zmniejszenie.
 • Wskazania propozycji zmian w obszarze sposobu i zasad finansowania świadczeń lub opiniowania zmian proponowanych przez Agencję.
 • Analizy proponowanych zmian pod kątem wpływu na system opieki zdrowotnej.
 • Bieżących konsultacji merytorycznych w zakresie aspektów klinicznych i rozliczeniowych dotyczących świadczeń.

 

Aby przystąpić do współpracy należy wypełnić Deklarację Współpracy z AOTMiT zgodnie z poniższym formularzem do pobrania.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać na adres: wspolpraca@aotm.gov.pl, a także w formie papierowej z podpisem na adres: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa z dopiskiem „współpraca". Warunkiem przyjęcia przez AOTMiT Deklaracji Współpracy z AOTMiT jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedmiotowej deklaracji.

W przypadku pytań lub wątpliwości poniżej podajemy kontakt do osób, które udzielą Państwu informacji:

 • Aleksandra Świderska – Kierownik Działu Statystyk i Analiz Wydziału Taryfikacji AOTMiT: 22 56 67 276
 • Agnieszka Włodarczyk – Kierownik Działu Raportów Wydziału Taryfikacji AOTMiT: 22 56 67 276

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w Deklaracjach o Współpracy z AOTMiT.

 • Administratorem Danych Osobowych jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. I. Krasickiego 26 (kod poczt. 02 – 611), działająca na podstawie art. 31 m ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), identyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5252347183 i Numerem Rejestru Jednostek Gospodarki Narodowej (REGON):140278400.
 • Dane osobowe, zawarte w deklaracji o współpracy z AOTMiT zbierane są w celu nawiązania przez Agencję współpracy w zakresie prac nad taryfikacją świadczeń.
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Agencję umów.
 • Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania współpracy z AOTMiT.
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz realizacja uprawnień i spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) i art. 31lb ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania:

 Deklaracja (format MS Word)

 Deklaracja (format PDF)

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl