Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Rekomendacje wydane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

2015 - Stanowiska Rady Przejrzystości.

LP.
Nazwa świadczenia
1 „Leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych w Polsce” jako świadczenia gwarantowanego w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej>>
2 Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej>>
3 Leczenie chirurgiczne cukrzycy>>

 

2014 - Stanowiska Rady Przejrzystości.

LP.
Nazwa świadczenia
1 "Leczenie restenozy naczyń wieńcowych za pomocą balonu uwalniającego lek" jako świadczenia gwarantowanego>>
2 „Neuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych” jako świadczenia gwarantowanego>>
3 „Leczenie raka stercza skupioną wiązką ultradźwiękową (HIFU)” jako świadczenia gwarantowanego>>
4 „Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu albo cewki moczowej”, jako świadczenia gwarantowanego do realizacji w zakresie lecznictwo szpitalne>>
5 "Terapia fotodynamiczna (PDT) nowotworów skóry”>>

 

2013 - Stanowiska Rady Przejrzystości.

LP.
Nazwa świadczenia
1 "Przeznaczyniowe zamknięcie uszka lewego przedsionka w leczeniu migotania przedsionkówo" jako świadczenia gwarantowanego>>
2 Hipotermia w leczeniu encefalopatii noworodków, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego>>
3 „Protezowanie rogówki”>>
4 „Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii”>>
5 „Elektrochemioterapia (ECT)”>>
6 Leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne>>
7 Leczenie raka stercza brachyterapią o niskiej mocy dawki (LDR) >>
8 Zastosowanie znakowanych radioizotopowo przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze >>
9 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (IVIG)>>
10 Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków>>
11 Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia>>
12 123I-MIBG w badaniu scyntygraficznym systemu adrenergicznego serca (123I-MIBG-SYSTadren)>>

 

2012 - Stanowiska Rady Przejrzystości od dnia 07.02.2012 r.

LP.
Nazwa świadczenia
1 Brilique (ticagrelor) jako świadczenie gwarantowane we wskazaniu: w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA), w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (niestabilna dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) lub z uniesieniem odcinka ST (STEMI), w tym u pacjentów leczonych farmakologicznie lub za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG)>>
2 Kreon (pancreatin) jako świadczenie gwarantowane we wskazaniu: zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki>>
3 Adenuric (febuxostat) jako świadczenie gwarantowane we wskazaniu: leczenie przewlekłej hiperurykemii w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie złogów moczanowych (w tym guzki dnawe i (lub) zapalenie stawów dnawe czynne lub w wywiadzie)>>
4 Zahron® (rozuwastatyna) we wskazaniach: „pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb), jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia jest niewystarczające” i „rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia, jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów, lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe”, jako świadczenia gwarantowanego>>
5 Valdoxan® (agomelatinum) we wskazaniu: „leczenie dużych epizodów depresyjnych”, jako świadczenia gwarantowanego>>
6 Xarelto® (rywaroksaban), tabletki powlekane: 15 mg (opakowania po 14 tabl. i 42 tabl.) i 20 mg (opakowania po 14 tabl. i 98 tabl.), we wskazaniu: „leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i zatorowości płucnej (ZP) po ostrej ZŻG u dorosłych”, jako świadczenia gwarantowanego>>
7 Zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej „terapia protonowa nowotworów oka” do realizacji w zakresie leczenia szpitalnego lub w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych>>
8 Pradaxa (dabigatran etexilate) we wskazaniu: prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z jednym lub więcej następujących czynników ryzyka: przebyty udar; przemijający napad niedokrwienny lub zatorowość systemowa; frakcja wyrzutowa lewej komory serca <40%; objawowa niewydolność serca ≥II kl. wg NYHA; wiek ≥75 lat; wiek ≥65 lat i towarzysząca mu jedna z następujących chorób: cukrzyca, choroba wieńcowa lub nadciśnienie tętnicze, jako świadczenia gwarantowanego>>
9 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie chłoniaków nieziarniczych przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabThera® (rytuksymab), finansowanego ze środków publicznych w ramach programu zdrowotnego „Leczenie chłoniaków złośliwych” >>
10 Xarelto® (rywaroksaban) we wskazaniu: „profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek 75 lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie”, jako świadczenia gwarantowanego>>
11 Hirobriz Breezhaler, indakaterolu maleinian, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 150 i 300 μg, opakowania 30 kapsułek + inhalator, we wskazaniu: „ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc udokumentowana badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową”, jako świadczenia gwarantowanego>>
12 Trajenta® (linagliptin) we wskazaniu: „leczenie cukrzycy typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii u dorosłych pacjentów” (monoterapia i terapia skojarzona), jako świadczenia gwarantowanego>>
13 Clatra (bilastinum) 20 mg, tabletki, 10 sztuk i 30 sztuk, we wskazaniu: „objawowe leczenie uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki”>>
14 Daivobet® (calcipotriolum+betamethasonum), maść, we wskazaniu: „miejscowe leczenie łuszczycy zwyczajnej (psoriasis vulgaris)”>>
15 Nutramigen AA®, preparat złożony, we wskazaniu: „stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, u których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przyniosło efektu, a także w alergii na białko sojowe i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyczajnej” >>
16 „Kiretaż otwarty w obrębie ¼ uzębienia” (KOD ICD‐9‐CM: 23.1608) – załącznik nr 3 „Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym” (świadczenie dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu który trwa 42 dni od dnia porodu), jako samodzielnej procedury wykonywanej w znieczuleniu ogólnym >>
17 „Leczenie ciężkich postaci łuszczycy oraz ciężkich zaburzeń rogowacenia skóry przy wykorzystaniu produktu leczniczego Neotigason® (acitretinum)” >>
18 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych/zmiana poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Podanie lenalidomidu we wskazaniu zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne” >>
19 Lecznictwo uzdrowiskowe: „uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych”, „uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym”>>
20 „Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem (KOD ICD- 9-CM:23.1201)” >>
21 „Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem (KOD ICD- 9-CM:23.1202)” >>
22 „Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi 1 kanału (KOD ICD- 9-CM:23.1209)” >>
23 „Podanie ipilimumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z przerzutami) u dorosłych,którzy byli wcześniej leczeni”>>
24 „Luteina (progesteron) we wskazaniach poronienia nawykowe i zagrażające oraz zaburzenia cyklu miesiączkowego (N92.6 wg ICD 10)” >>
25 „Leczenie farmakologiczne” wykonywanego w warunkach domowych z wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej>>
26 Eliquis (apiksaban) we wskazaniu: zapobieganie epizodom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ZChZZ) u dorosłych pacjentów po planowej operacji protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego>>
27 „Podanie rytuksymabu w leczeniu pacjentów z chorobą Hodgkina” realizowanego w ramach programu chemioterapii niestandardowej>>
28 Sunitynib (Sutent®) w leczeniu wysoko zróżnicowanych nowotworów neuroendokrynalnych trzustki nieoperacyjnych lub z przerzutami u dorosłych, u których doszło do progresji choroby>>
29 „Podanie octanu abirateronu w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, których choroba postępuje w trakcie lub po chemioterapii zawierającej docetaksel”>>
30 „Podanie erybuliny w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z progresją po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii w leczeniu zaawansowanej postaci choroby”>>
31 „Mechaniczne wspomaganie serca pompami implantowalnymi najnowszej generacji ‐ identyfikowanymi procedurami wysokospecjalistycznymi: 13.1 do 13.5”>>
32 „Leczenie chłoniaków nieziarniczych zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C84 przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabThera (rytuksymab)”>>
33 „Leczenie chłoniaków nieziarniczych zaklasyfikowanych do kodu ICD-10 C85 przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabThera (rytuksymab )”>>
34 Podanie kabazytakselu w leczeniu pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami, leczonych wcześniej schematem chemioterapii zawierającym docetaksel>>
35 „Zapobieganie powikłaniom” z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach domowych>>
36 „Podanie denosumabu w zapobieganiu powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, konieczność napromieniania kości, ucisk rdzenia kręgowego lub konieczność wykonywania zabiegów operacyjnych kości) u dorosłych z przerzutami guzów litych do kości”>>
37 „Podanie doksorubicyny liposomalnej (Myocet) w leczeniu chłoniaków nieziarniczych”>>
38 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej albo dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej: podanie ewerolimusu w leczeniu nieoperacyjnych lub z przerzutami wysoko lub średnio zróżnicowanych nowotworów neuroendokrynnych trzustki u dorosłych pacjentów z chorobą o przebiegu postępującym>>
39 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej albo dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej: podanie bendamustyny w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim>>
40 Leczenie świeżego zawału serca z zastosowaniem biwalirudyny u chorego poddanego angioplastyce wieńcowej>>
41 Zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza po nagłym zatrzymaniu krążenia z przywróceniem funkcji hemodynamicznej układu krążenia>>

 

2012 - Stanowiska Rady Konsultacyjnej  do dnia 07.02.2012 r.

SRK
Nazwa świadczenia
1 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania, świadczenia opieki zdrowotnej–leczenie zespołów depresyjnych przy wykorzystaniu produktu leczniczego tianeptinum (Coaxil®)>>
2 TEMAT WYCOFANY
3 Zmiana sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej realizowanego w ramach programu chemioterapii niestandardowej „podanie klofarabiny we wskazaniu leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą po zastosowaniu przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi”>>
4 Zasadność zakwalifikowania wyrobu medycznego Versatis® (lidokainum) 5% plaster leczniczy we wskazaniu: objawowe leczenie bólu neuropatycznego związanego z przebytym zakażeniem wirusem Herpes zoster jako świadczenia gwarantowanego>>
5 Usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej „podanie ofatumumabu we wskazaniu leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) opornej na leczenie fludarabiną i alemtuzumabem” z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej>>
6 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego podanie trójtlenku arsenu we wskazaniu ‐ leczenie indukcja remisji i konsolidacja ostrej białaczki promielocytowej (ang. Pro‐Myelotic Leucaemia – APL) u dorosłych pacjentów, charakteryzującej się translokacją t (15;17) i (lub) obecnością genu (ang. Pro‐Myelotic Leucaemia – APL/ Retinoic‐Acid Receptor – alpha – PML/RAR ‐ alpha) po niepowodzeniu leczenia lub w nawrocie choroby>>
7 Zakwalifikowanie leku Firmagon (degareliks w postaci octanu) we wskazaniu: hormonozależny rak gruczołu krokowego, jako świadczenia gwarantowanego >>
8 Zakwalifikowanie leku Zaranta (rosuvastatinum) we wskazaniu: pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa, z wyłączeniem rodzinnej heterozygotycznej hipercholesterolemii), jako świadczenia gwarantowanego >>
9 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „profilaktyka odrzucania przeszczepu u biorców allogenicznych przeszczepów nerek, wątroby lub serca oraz leczenie w przypadkach odrzucania przeszczepu allogenicznego opornego na terapie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi przy wykorzystaniu produktu leczniczego takrolimus (Prograf®)”>>
10 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców allogenicznych przeszczepów nerek lub wątroby oraz leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu allogenicznego opornego na terapie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów przy wykorzystaniu produktu leczniczego takrolimus (Advagraf®)”>>
11 Zakwalifikowanie leku Vimpat (lakozamid) we wskazaniu: leczenie padaczki w III rzucie jako świadczenia gwarantowanego>>
12 Niezakwalifikowanie leku Lodotra (prednisonum) we wskazaniu: aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów, jako świadczenia gwarantowanego>>
13 Zakwalifikowanie leku Roswera (rosuvastatinum) we wskazaniach rejestracyjnych jako świadczenia gwarantowanego>>

 

2011

LP.
Nazwa świadczenia
109 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „podanie dasatynibu we wskazaniu leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii”>>
108 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej zawartego w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów „podanie rytuksymabu we wskazaniu leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej u chorych wcześniej nieleczonych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby”>>
107 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie lekami biologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” jako świadczenia gwarantowanego>>
106 Usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie lekami biologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” w dotychczasowym brzmieniu z wykazu świadczeń gwarantowanych>>
105 Zasadnośż zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego leku „Efient®(prasugrel) we wskazaniu: w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA) w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej (ang. PCI), u których zawał przebiegał z uniesieniem odcinka ST w EKG, lub tych, u których doszło do zakrzepicy w stencie pomimo leczenia klopidogrelem”>>
104 Zasadność zakwalifikowania leku „Vantas®” (histrelinum) we wskazaniu: rak prostaty jako świadczenia gwarantowanego>>
103 Zmiana sposobu lub poziomu finansowania świadczenia gwarantowanego „Profilaktyka odrzucenia narządu u dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerek lub serca, u których istnieje małe lub umiarkowane ryzyko immunologiczne odrzucenia, przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną ewerolimus (Certican®)”>>
102 Zmiana sposobu lub poziomu finansowania świadczenia gwarantowanego „Profilaktyka ostrego odrzucenia przeszczepu u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki, przy wykorzystaniu produktu leczniczego acidum mycophenolicum (Myfortic®)”>>
101 Zasadność zakwalifikowania leku „Glandex®(exemestanum) we wskazaniu: rak piersi w II rzucie hormonoterapii”, jako świadczenia gwarantowanego>>
100 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „profilaktyka odrzucenia przeszczepu u dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerek, obarczonych małym lub umiarkowanym ryzykiem immunologicznym odrzucenia przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną syrolimus (Rapamune®)”>>
99 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „profilaktyka ostrego odrzucania przeszczepu u pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki, serca lub wątroby przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną mofetili mycophenolas (m.in. CellCept®)”>>
98 Zmiana sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „Trastuzumab we wskazaniu rak żołądka”>>
97 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej świadczenia opieki zdrowotnej „podanie lenalidomidu we wskazaniu zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne”>>
96 Zmiana sposobu lub poziomu finansowania świadczenia gwarantowanego „Leczenie nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną perindoprilum”>>
95 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych „Podanie winfluniny we wskazaniu leczenie dorosłych pacjentów z rakiem przejściowo-komórkowym dróg moczowych zaawansowanym lub z przerzutami po niepowodzeniu wcześniejszej terapii pochodnymi platyny”>>
94 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie akromegalii przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną octreotidum (Sandostatin®, Sandostatin Lar®)”>>
93 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie akromegalii przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną lanreotidum (Somatuline Autogel®)”>>
92 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów przy wykorzystaniu produktu leczniczego rituximab (Mabthera®)”>>
91 Zmiana sposobu lub poziomu finansowania świadczenia gwarantowanego „Leczenie nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną perindoprilum”>>
90 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi” w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego>>
89 Zmiana poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie i zapobieganie ostrej hiperurykemii w celu zapobiegania ostrej niewydolności nerek u chorych na nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego z dużą całkowitą masą nowotworu, w przypadku ryzyka szybkiego rozpadu lub zmniejszenia masy nowotworu na początku chemioterapii przy wykorzystaniu produktu leczniczego rasburicasum (Fasturtec®)”>>
88 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej „zapobieganie powikłaniom kardiologicznym w przypadku stosowania schemat&´w leczenia zawierających w swym składzie antybiotyki antracyklinowe przy wykorzystaniu produktu leczniczego dexrazoksani hydrochloridum (Cardioxane®)”>>
87 Usunięcie z wykazu świadczeo gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej „Podanie bewacyzumabu we wskazaniu leczenie guzów mózgu”>>
86 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej „usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia” (Kod ICD-9-CM: 23.1601b), jako samodzielnej procedury wykonywanej w znieczuleniu ogólnym (świadczenie dotyczy kobiet w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu)>>
85 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej „usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia (Kod ICD-9-CM: 23.1601), jako samodzielnej procedury wykonywanej w znieczuleniu ogólnym>>
84 Usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiana poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej "Fluticasonum (Flixotide, Flixotide Dysk)” w postaci aerozolu wziewnego, proszku do inhalacji, zawiesiny do inhalacji z nebulizatorem we wskazaniach: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc>>
83 Usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiana poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej "Ciclesonidum (Alvesco 160, Alvesco 80)” we wskazaniu astma oskrzelowa>>
82 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie stwardnienia rozsianego” jako świadczenia gwarantowanego>>
81 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie stwardnienia rozsianego”>>
80 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10: J45)” przy wykorzystaniu substancji czynnej omalizumab w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego jako świadczenia gwarantowanego>>
79 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne” jako świadczenia gwarantowanego>>
78 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Leczenie schizofrenii w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego przy wykorzystaniu produktu leczniczego Rispolept Consta (risperidonum)”>>
77 Usunięcie świadczenia gwarantowanego „Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych” (ICD-9-CM 23.0401) z załącznika nr 6 „Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia”>>
76 Usunięcie świadczenia gwarantowanego „Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy” (ICD-9CM: 23.0102) z załącznika nr 3 „Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym”>>
75 Usunięcie świadczenia gwarantowanego „Badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał” (ICD-9CM: 23.0102) z załącznika nr 3 „Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym”>>
74 Zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego świadczenia o nazwie „Konsultacja specjalistyczna” (Kod ICD-9-CM: 23.0105)>>
73 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej przy wykorzystaniu produktu leczniczego zawierającego substancję czynną idarubicinum (Zavedos®)”>>
72 Zakwalifikowanie leku Targin (oxycodoni hydrochloridum + naloxoni hydrochloridum) jako świadczenia gwarantowanego>>
71 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej panitumumab” jako świadczenia gwarantowanego w ramach programu zdrowotnego >>
70 Zmiana sposobu finasowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej cetuksymab” ze sposobu finansowania w ramach katalogu substancji czynnych w chemioterapii na finasowanie w ramach programu zdrowotnego>>
69 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej bewacyzumab” jako świadczenia gwarantowanego w ramach programu zdrowotnego>>
68 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości” przy wykorzystaniu produktu leczniczego Zometa (kwas zoledronowy), jako świadczenia gwarantowanego wchodzącego w skład programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej>>
67 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie hiperfenyloalaninemii (HPA) u pacjentów z wrodzonym niedoborem tetrahydrobiopteryny (BH4)” jako świadczenia gwarantowanego>>
66 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „leczenie raka nerki przy wykorzystaniu produktu leczniczego Afinitor (ewerolimus)”,rozumianego jako wchodzącego w skład programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej>>
65 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej ”Adepend (chlorowodorek naltreksonu). Lek jest stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu” jako świadczenia gwarantowanego>>
64 Zakwalifikowanie leku Suprax (cefiksym) jako świadczenia gwarantowanego>>
63 Usunięcie z wykazu ogólnostomatologicznych świadczeń gwarantowanych udzielanych w znieczuleniu ogólnym świadczenia gwarantowanego „Operacyjne usunięcie zawiązków zębowych ze wskazao ortodontycznych” (KOD ICD-9-CM: 23.1707)>>
62 Usunięcie z wykazu ogólnostomatologicznych świadczeń gwarantowanych udzielanych w znieczuleniu ogólnym świadczenia gwarantowanego „Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku” (Kod ICD-9-CM 23.1706)>>
61 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem” (Kod ICD-9-CM: 23.0304), jako świadczenia gwarantowanego przysługującego 1 raz na 3 lata, z wpisem opisu do dokumentacji, realizowanego w powiązaniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej i periodontologii>>
60 Finansowanie ze środków publicznych, w ramach wykazu leków refundowanych, technologii lekowej Valcyte (walgancyklowir) w profilaktyce zakażeo CMV u pacjentów poddawanych przeszczepieniom nerek, w okresie do 200. dnia po przeszczepie>>
59 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej sorafenib” jako świadczenia gwarantowanego realizowanego w ramach programu zdrowotnego>>
58 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej pazopanib” jako świadczenia gwarantowanego realizowanego w ramach programu zdrowotnego>>
57 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej sunitynib” jako świadczenia gwarantowanego realizowanego w ramach programu zdrowotnego>>
56 Usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej sunitynib”>>
55 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie płaskonabłonkowego td align=center/tdtd align=raka narząd toptopa href=gt;centerów głowy i szyi w skojarzeniu z napromienianiem”, jako świadczenia gwarantowanego realizowanego w ramach programu zdrowotnego>>
54 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B przy wykorzystaniu substancji czynnej tenofowir”, jako świadczenia gwarantowanego realizowanego w ramach programu zdrowotnego>>
53 Usunięcie z wykazu świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej świadczenia gwarantowanego „Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy (Kod ICD-9CM:23.0101)”>>
52 Usunięcie z wykazu świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej świadczenia gwarantowanego „Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy” (Kod ICD-9CM:23.0102)>>
51 Usunięcie z wykazu świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej świadczenia gwarantowanego „Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału” (KOD ICD-9-CM: 23.1209)>>
50 Usunięcie z wykazu świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej świadczenia gwarantowanego „Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał” (KOD ICD-9-CM: 23.1208)>>
49 Zmiana sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych”>>
48 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi”, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień >>
47 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego gefitynib (Iressa®)” w II linii leczenia jako świadczenia gwarantowanego>>
46 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego gefitynib (Iressa®)” w  I linii leczenia jako świadczenia gwarantowanego>>
45 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiana poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „II linia leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego Tarceva® (erlotynib)”>>
44 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiana poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „terapia podtrzymująca w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego pemetreksed (Alimta®)”>>
43 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „II linia leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego pemetreksed (Alimta®)”>>
42 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiana poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „I linia leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego pemetreksed (Alimta®)”>>
41 Zmiana sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego Docetaxelum” (w drugiej linii leczenia)>>
40 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowanego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu produktu leczniczego Docetaxelum” (w pierwszej linii leczenia)>>
39 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia opieki zdrowotnej (rozumianego jako wchodzące w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej) „Leczenie konsolidacyjne, po indukcji remisji, wcześniej nieleczonych pacjentów z chłoniakiem grudkowym przy wykorzystaniu produktu leczniczego Zevalin (ibritumomab tiuksetan)”>>
38 Usunięcie z wykazu ogólnostomatologicznych świadczeń gwarantowanych świadczenia „amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego” (świadczenie dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia), jako samodzielnej procedury wykonywanej w znieczuleniu ogólnym>>
37 Usunięcie z wykazu ogólnostomatologicznych świadczeń gwarantowanych świadczenia „opatrunek leczniczy w zębie mlecznym” (świadczenie dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia), jako samodzielnej procedury wykonywanej w znieczuleniu ogólnym>>
36 Usunięcie z wykazu ogólnostomatologicznych świadczeń gwarantowanych świadczenia o „Gingiwoosteoplastyka”, jako samodzielnej procedury wykonywanej w znieczuleniu ogólnym>>
35 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „Terapia skojarzona produktem Avastin z chemioterapią opartą o paklitaksel jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianym rakiem piersi”, rozumianego, jako wchodzącego w skład program>>
34 Zakwalifikowanie jako świadczenia gwarantowanego leku Emanera® (esomeprazolum) w leczeniu choroby refluksowej przełyku: leczeniu nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku, zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku, leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku (GERD); ertd valign=gt;td valign=gt;/tdadykacji Heliobacter pylori (Hp) w połączeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym: leczeniu wrzodów dwunastnicy współistniejących z zatopkażeniem Hp, zapobieganiu nawrotom wrzodu trawiennego u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną zakażeniem Hp>>
33 Zakwalifikowanie leku Prolia (denosumabum), wskazanie: osteoporoza u pacjentek powyżej 65 roku życia ze stwierdzoną pierwotną osteoporozą pomenopauzalną (T score ≤ - 2,5 mierzone metodą DXA) ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancją) do stosowania doustnych bisfosfonianów, jako świadczenia gwarantowanego>>
32 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Program wybudzania dzieci ze śpiączki w fazie B” jako świadczenia gwarantowanego>>
31 Usunięcie z wykazu ogólnostomatologicznych świadczeń gwarantowanych świadczenia „czasowe wypełnienie jednego kanału”, jako samodzielnej procedury wykonywanej w znieczuleniu ogólnym>>
30 Usunięcie z wykazu ogólnostomatologicznych świadczeń gwarantowanych świadczenia „Założenie opatrunku chirurgicznego”, jako samodzielnej procedury wykonywanej w znieczuleniu ogólnym>>
29 Zmiana sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej przy wykorzystaniu produktu leczniczego Levact (bendamustyna)”>>
28 Zmiana sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie chorych z indolentnym chłoniakiem nieziarniczym, u których nastąpiła progresja w trakcie lub w ciągu 6 miesięcy od zakooczenia leczenia rytuksymabem lub schematami zawierającymi rytuksymab, przy wykorzystaniu produktu leczniczego Levact (bendamustyna) ”>>
27 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie choroby Niemanna-Picka typu C z zastosowaniem substancji czynnej miglustat (Zavesca®) w ramach programu zdrowotnego” jako świadczenia gwarantowanego>>
26 Zakwalifikowanie leku „PNEUMO 23” (Vaccinum pneumococcale, polysaccharidicum) we wskazaniu profilaktyka inwazyjnej choroby pneumokokowej u osób chorujących na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jako świadczenia gwarantowanego>>
25 Zakwalifikowania leku „Oralair 100 IR & 300 IR, Oralair 300 IR” (wyciąg alergenów z pyłków traw) we wskazaniu: leczenie alergicznego nieżytu nosa z lub bez zapalenia spojówek wywołanego przez alergeny pyłków traw u dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku powyżej 5 lat) z klinicznymi objawami i potwierdzonym dodatnim wynikiem testu skórnego i (lub) obecnością swoistej IgE przeciw pyłkom traw” jako świadczenia gwarantowanego>>
24 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego (rozumianego jako wchodzące w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej) „Leczenie zaawansowanego mięsaka tkanek miękkich przy wykorzystaniu produktu leczniczego Yondelis (trabektedyna)”>>
23 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego (rozumianego jako wchodzące w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej) „Leczenie ostrej białaczki szpikowej przy wykorzystaniu produktu leczniczego Vidaza (azacytydyna)”>>
22 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego (rozumianego jako wchodzące w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej) „Leczenie zespołów mielodysplastycznych przy wykorzystaniu produktu leczniczego Vidaza (azacytydyna)”>>
21 Usunięcie świadczenia „założenie opatrunku periodontologicznego – każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe”, jako samodzielnej procedury wykonywanej w znieczuleniu ogólnym – świadczenie dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu>>
20 Usunięcie świadczenia „plastyka przedsionka jamy ustnej”, jako samodzielnej procedury wykonywanej w znieczuleniu ogólnym – świadczenie dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia>>
19 Usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej” z wykazu świadczeń gwarantowanych, pozostających w zakresie świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej>>
18 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktu leczniczego goserelinum (Zoladex® oraz Zoladex LA)”>>
17 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych leuprorelinum (Eligard®) oraz leuprorelinum (Lucrin Depot®)”>>
16 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowany´middle/tdch albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wyk/amiddle18orzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną flutamidum”>>
15 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych triptorelinum (Diphereline SR®) oraz triptorelinum (Decapeptyl Depot®)”>>
14 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie raka gruczołu krokowego przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną bicalutamidum”>>
13 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej przy wykorzystaniu produktu leczniczego MabCampath (alemtuzumab)” rozumianego, jako świadczenia wchodzącego w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej>>
12 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego (rozumianego jako wchodzące w skład programu terapeutycznego chemioterapia niestandardowa) – leczenie dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi włókniakomięsakami skóry przy wykorzystaniu produktu leczniczego Glivec® (imatynib)>>
11 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych, albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego (rozumianego jako wchodzące w skład programu terapeutycznego chemioterapia niestandardowa) – leczenie zespołów mielodysplastycznych/mieloproliferacyjnych przy wykorzystaniu produktu leczniczego Glivec® (imatynib)>>
10 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego (rozumianego jako wchodzące w skład programu terapeutycznego chemioterapia niestandardowa) – leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia przy wykorzystaniu produktu leczniczego Glivec® (imatynib)>>
9 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego (rozumianego jako wchodzące w skład programu terapeutycznego chemioterapii niestandardowej) „Leczenie akromegalii przy wykorzystaniu produktu leczniczego Somavert® (pegwisomant)”>>
8 Zasadność zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego leku Ketilept® (quetiapinum) we wskazaniu: leczenie umiarkowanych lub ciężkich epizodów manii związanych z chorobą dwubiegunową>>
7 Zasadność zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego leku Thiogamma 600® (acidum lipoicum) w leczeniu zaburzeń czucia związanych z polineuropatią cukrzycową>>
6 Zasadność zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego leku Fludara Oral® (fludarabini phosphas) w leczeniu początkowym chorych z przewlekłą białaczką limfocytową typu B-komórkowego oraz u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową typu B-komórkowego, u których po zastosowaniu co najmniej jednego standardowego cyklu leczenia zawierającego lek alkilujący, nie osiągnięto poprawy po leczeniu lub nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po tym leczeniu>>
5 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Neupogen (filgrastim) we wskazaniu: skrócenie czasu trwania i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropenicznej u osób poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów”>>
4 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Neulasta (pegfilgrastim) we wskazaniu: skrócenie czasu trwania i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropenicznej u osób poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów”>>
3 Usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Granocyte 34 (lenograstim) we wskazaniu: skrócenie czasu trwania i zmniejszenie nasilenia neutropenii po leczeniu cytostatykami”>>
2 Zasadność zakwalifikowania leku Olzin® (olanzapina) w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej, jako świadczenia gwarantowanego>>
1 Zasadność zakwalifikowania leku Duodart® (dutasteridum + tamsulosini hydrochloridum) w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, jako świadczenia gwarantowanego>>

Archiwum

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl