Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

10 grudnia odbyło się 39 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i rekomendacje w sprawie:

Świadczenie

Stanowisko/opinia Rady Przejrzystości

Rekomendacja/opinia Prezesa AOTM

zasadności usunięcia świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej
Epoetyna beta we wskazaniu: nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie świadczenia: „Epoetyna beta w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 D41" z wykazu świadczeń gwarantowanych, realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej. Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
Cyklofosfamid we wskazaniu samoistna plamica małopłytkowa Rada Przejrzystości uważa za niezasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia „podanie cyklofosfamidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: D69.3". Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL:
cyklofosfamid we wskazaniach:
 • zespół aktywacji makrofagów (MAS)
 • zespół hemofagocytowy (HLH)
 • małopłytkowości i anemie hemolityczne oporne na leczenie sterydami
 • zespół POEMS
 Rada Przejrzystości uznaje za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną: cyklofosfamid w leczeniu zespołu hemofagocytowego (HLH), małopłytkowości i anemii hemolitycznych opornych na leczenie steroidami oraz zespołu POEMS, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
Jednocześnie Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną: cyklofosfamid w leczeniu zespołu aktywacji makrofagów (MAS), w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 danazolum we wskazaniach:
 • małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie;
 • zespół mielodysplastyczny (MDS).
Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: danazol w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, we wskazaniach: małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie oraz zespół mielodysplastyczny - MDS.

amiodaronum we wskazaniach:

 • zaburzenia rytmu serca w przebiegu WPW;
 • migotanie i trzepotanie przedsionków;
 • napadowe tachyarytmie nadkomorowe;
 • częstoskurcz komorowy oraz migotanie komór u dzieci do 18 roku życia;

bisoprololum we wskazaniu: tachyarytmie nadkomorowe;

metoprololum we wskazaniach:

 • tachyarytmie nadkomorowe - u dzieci do 18 roku życia;
 • ekstrasystolie pochodzenia komorowego - u dzieci do 18 roku życia;
 • migotanie przedsionków - u dzieci do 18 roku życia;
propafenonum we wskazaniach:
 • leczenie doraźne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburzeń rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadciśnienia tętniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory;
 • zaburzenia rytmu serca w zespole WPW - u dzieci do 18 roku życia;
 • komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia;
 • leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych - u dzieci do 18 roku życia;
salbutamolum we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia;
sotalolum we wskazaniu: leczenie komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia;
theophyllinum we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia.

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: amiodaron, bisoprolol, metoprolol, propafenon, propranolol, salbutamol, sotalol oraz teofilinę w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (w odniesieniu do leków wymienionych w Tab. 1.). Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
cyklosporyna we wskazaniach: choroby autoimmunizacyjne; zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; LGL leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T (Large granular lymphocytic leukemia); PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); zespół aktywacji makrofagów (MAS); zespół hemofagocytowy (HLH); małopłytkowości oporne na leczenie; paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML); stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; guzy lite u pacjentów do 18 r.ż.. Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną cyklosporyna w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego w następujących wskazaniach:
1. Choroby autoimmunizacyjne;
2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia;
3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego;
4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia);
5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia);
6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS);
7. Zespół hemofagocytowy (HLH);
8. Małopłytkowości oporne na leczenie;
9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS);
10. Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek.
Jednocześnie Rada Przejrzystości uważa za niezasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną cyklosporyna w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego we wskazaniach: paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML) oraz guzy lite u pacjentów do 18 r.ż.
Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 levodopum + benserazidum we wskazaniu: leczenie niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia;
levodopum + carbidopum we wskazaniu: leczenie niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia.
Rada Przejrzystości uznaje za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: levodopum + benserazidum oraz levodopum + carbidopum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a w szczególności leczenie niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia. Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
 aciclovirum we wskazaniu: profilaktyka zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej.
fluconazolum we wskazaniu: profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab;
ketokonazol we wskazaniu: profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab
Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowane, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, produktów leczniczych zawierających substancje czynne:
- acyklowir - we wskazaniu: profilaktyka zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej,
- flukonazol - we wskazaniu: profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej, otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab.
Rada Przejrzystości uważa za niezasadne dalsze finansowanie, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, produktów leczniczych zawierających substancję czynną:
- ketokonazol - we wskazaniu: profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej, otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab.
Prezes Agencji przychyla się do Opinii Rady Przejrzystości
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl