Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

18 listopada odbyło się 35 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska/opinie w sprawie:

Świadczenie

Stanowisko Rady Przejrzystosci

Rekomendacja Prezesa AOTM

zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej:
 zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (IVIG)" jako świadczenia gwarantowanego.  Rada Przejrzystości uważa za zasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (IVIG)" jako świadczenia gwarantowanego, przy czym w przypadku stwardnienia rozsianego powinna to być jedynie postać rzutowo-remisyjna.  Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
 zasadności usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej:
 zasadności usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „Leuprolelina we wskazaniu: nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)" z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.  Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia „podanie leuproreliny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu: ICD10: C48.0" wchodzącego w skład programu chemioterapii niestandardowej .Jednocześnie Rada Przejrzystości uważa za zasadne pozostawienie leuproreliny jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu -leczenie mięsaka naczyniowo-śluzakowatego w przestrzeni zaotrzewnowej.  Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
Oceny leku:
oceny leku Eucreas (wildagliptyna + chlorowodorek metforminy) we wskazaniu: wildagliptyna i metformina w terapii doustnej stosowanej w cukrzycy typu 2.
Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją leku Eucreas (wildagliptyna + metforminy chlorowodorek) we wskazaniu leczenie cukrzycy typu 2, u pacjentów którzy nie uzyskali wystarczającej kontroli glikemii mimo stosowania doustnie maksymalnych tolerowanych dawek metforminy w monoterapii, metforminy w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem, bądź wildagliptyny w skojarzeniu z metforminą w postaci oddzielnych tabletek, w ramach wspólnej grupy limitowej dla leków inkretynowych podawanych doustnie. Poziom odpłatności powinien wynosić 50%. W związku ze znacznym wzrostem wydatków związanym z refundacją produktu leczniczego Eucreas, Rada uznaje proponowany instrument podziału ryzyka za daleko niewystarczający. Prezes Agencji przychyla się do opinii Rady Przejrzystości
oceny leku Seebri breezhaler (bromek glikopironium) we wskazaniu: podtrzymujące leczenie rozszerzające oskrzela, w celu złagodzenia objawów choroby u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Rada Przejrzystości uważa za niezasadne objęcie refundacją leku Seebri Breezhaler (glycopyrronium bromide), kod EAN: 5909991000882 we wskazaniu: w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela, w celu złagodzenia objawów choroby u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), z uwagi na brak większych korzyści klinicznych w porównaniu z tiotropium oraz większe koszty dla pacjenta. Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL:
 Ticlopiodine w profilaktyce zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych, Rada Przejrzystości uważa za niezasadne dalsze finansowanie w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, albo sposobu podawania odmiennego niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego produktu Ticlopidinum we wskazaniu: profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych  Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
produkty lecznicze zawierające substancje czynne: prednisolonum, prednisonum, sulfasalazinum, methotrexatum, chloroquinum, tacrolimusum, cyclophosphamidum, azathioprinum w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych, Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: azatiopryna, chlorochina, cyklofosfamid, metotreksat, prednizolon, prednizon, sulfasalazyna w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
Rada Przejrzystości uważa za niezasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną: takrolimus w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
produkty lecznicze zawierające substancje czynne: furosemid, deksametazon w postępowaniu wspomagającym przy objawowych przerzutach w ośrodkowym układzie nerwowym, Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowania produktów leczniczych zawierających substancje czynne: deksametazon i furosemid w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
- wybrane leki stosowane w padaczce:
• Ethosuximidum - padaczka z napadami nieświadomości dla dzieci do 3 roku życia;
• Gabapentinum - lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku życia;
• Lamotriginum - postępowanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia;
• Levetiracetamum - napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia;
• Oxcarbazepinum - lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia;
• Phenobarbitalum - padaczka u dzieci do 30 miesiąca życia; padaczka u dzieci;
• Tiagabinum - lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia;
• Topiramatum - lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia;
• Carbamazepinum - stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu
• Clonazepaum - padaczka u dzieci do 1 roku życia;
• Diazepamum - leczenie doraźne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poniżej 10 kg.
Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: etosuksymid, gabapentyna, lamotrygina, okskarbazepina, tiagabina, topiramat, lewetyracetam, karbamzepina, fenobarbital, klonazepam, diazepam w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
produkty lecznicze zawierające substancje czynne:
• acebutololum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia;
• amiloridum + hydrochlorothiazidum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia;
• amlodipinum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia;
• doxazosinum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia;
• furosemidum we wskazaniu: leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci;
• indapamidum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia;
• metoprololum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia;
• propranololum we wskazaniu: leczenie nadciśnienia tętniczego - u dzieci do 18 roku życia;
• spironolactonum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia.
Rada Przejrzystości uważa za zasadne dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje acebutololum, amiloridum + hydrochlorothiazidum, amlodipinum, doxazosinum, furosemidum, indapamidum, metoprololum, propranololum oraz spironolactonum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Prezes Agencji przychyla się do Stanowiska Rady Przejrzystości
zasadności finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL:
leczenie sunitynibem chorych z rozpoznaniem mięsaka pęcherzykowatego (alveolar sorf part sarcoma; ASPS), u których nie jest możliwe chirurgiczne leczenie radykalne z powodu miejscowego zaawansowania lub uogólnienia Rada Przejrzystości wydaje negatywną opinię dot. stosowania preparatu sunitynib, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego tj. w leczeniu chorych z rozpoznaniem mięsaka pęcherzykowatego (ang. alveolar soft part sarcoma; ASPS), u których nie jest możliwe chirurgiczne leczenie radykalne z powodu miejscowego zaawansowania lub uogólnienia w zaproponowanym programie lekowym. Nie wymagana Opinia Prezesa AOTM
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl