Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat

25 marca odbyło się 8 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska w sprawie:

  • zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Protezowanie rogówki" jako świadczenia gwarantowanego.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej "Protezowanie rogówki" jako świadczenia gwarantowanego z zastosowaniem keratoprotez typu Boston, dedykowanego określonym we wniosku grupom pacjentów, pod warunkiem ustalenia ceny urzędowej dla keratoprotez oraz szczegółowego opisania i wycenienia zakresu procedury.

Uzasadnienie


Wprowadzenie protezowania rogówki do świadczeń gwarantowanych stworzy opcję terapeutyczną dla pacjentów, którzy ze względu na złe rokowanie, nie mogą być zakwalifikowani do zabiegu przeszczepienia rogówki. Ze względu na dostępność dowodów naukowych procedura ta powinna być ograniczona do wybranych grup pacjentów oraz stosowania keratoprotez typu Boston.

  • zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH)" jako świadczenia gwarantowanego.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH)" jako świadczenia gwarantowanego w leczeniu pierwotnym lub w przypadkach wznowy miejscowej po leczeniu chirurgicznym czerniaka i mięsaka tkanek miękkich bez przerzutów odległych u chorych, u których nie można wykonać innego zabiegu niż amputacja kończyny.

Uzasadnienie

Wnioskowana procedura KCPH jest stosowana w wielu krajach na świecie i rekomendowana przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Podstawowym warunkiem jej przeprowadzenia, oprócz posiadania wysokospecjalistycznej aparatury, jest obecność w zespole kwalifikującym do zabiegu i w trakcie jego trwania specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, anestezjologii, radiologii oraz specjalisty w zakresie krążenia pozaustrojowego (perfuzjonisty). Brak chociaż jednej osoby z tego zespołu uniemożliwia właściwe leczenie i tym samym wpływa negatywnie na oczekiwane wyniki. Rada Przejrzystości podziela opinię ekspertów, że w Polsce istnieje obecnie zapotrzebowanie na 2 do 4 ośrodków w celu zabezpieczenia potrzeb. W przypadku mięsaków tkanek miękkich, świadczenie powinno być realizowane z wykorzystaniem najniższych skutecznych dawek TNF, natomiast w przypadku czerniaków zastosowanie TNF należy ograniczyć do wybranych przypadków.

  • zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Calcort (deflazacort) tabletki 6 mg i 30 mg we wskazaniu: zespół nerczycowy.

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne wydawanie zgody na refundację produktu leczniczego Calcort (deflazacort) we wskazaniu: zespół nerczycowy.

Uzasadnienie

Opublikowano tylko 3 badania porównujące skuteczność deflazakortu (Calcort) z innymi glikokortykosteroidami (GSK) w zespole nerczycowym. Objęto nimi bardzo małe populacje: 40 i 22 dzieci oraz 29 dorosłych z różnymi postaciami klinicznymi zespołu nerczycowego. Nie wykazano przekonujących i klinicznie istotnych różnic ani w efektywności, ani w działaniach niepożądanych deflazakortu w porównaniu z innymi GSK. Opublikowane w 2012 roku zalecenia dwóch, powszechnie uznawanych w świecie organizacji (KDIGO - Kidney Disease Improving Global Outcomes i SPRUN - Scottish Paediatric Renal & Urolgy Network) nie wspominają w ogóle o stosowaniu deflazakortu w zespole nerczycowym u dzieci i dorosłych. Deflazakort jest ponad 10-krotnie droższy od prednizonu.

 

Jak również opinia nt. oceny zasadności dalszego finansowania świadczenia „Selektywna wewnętrzna terapia radioizotopowa (Selective Internal Radiotion Therapy - SIRT) z zastosowaniem 90Y mikrosfer (SIR-Spheres)".

Rada Przejrzystości uważa za zasadne utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania świadczenia: „Selektywna wewnętrzna terapia radioizotopowa z zastosowaniem 90Y mikrosfer (SIR-Spheres)", w przypadku wyczerpania innych standardowych metod leczenia u chorych na zaawansowanego nieoperacyjnego raka wątrobowokomórkowego lub chorych z nieresekcyjnymi przerzutami raka do wątroby. Świadczenie finansowane jest obecnie na podstawie rozliczenia za zgodą płatnika.

Uzasadnienie

Radioembolizacja stosowana u chorych na raka wątrobowokomórkowego lub chorych z nieresekcyjnymi przerzutami raka do wątroby indukuje znaczący klinicznie odsetek odpowiedzi radiologicznych. Jej użyteczność, a zwłaszcza wpływ na przeżycia całkowite, jakość życia chorych i miejsce wśród innych metod terapeutycznych nie jest jednak dostatecznie zbadana. Trwają kontrolowane badania kliniczne III fazy (SIRFLOX, FOXFIRE, SORAMIC), które pozwolą w przyszłości na taką ocenę. Koszt realizacji świadczenia jest wysoki w relacji do uzyskiwanych efektów zdrowotnych. Zdaniem Rady, w większości sytuacji klinicznych należy rozważyć zastosowanie alternatywnych świadczeń o lepiej zbadanym profilu skuteczności i bezpieczeństwa (miejscowe techniki ablacji, embolizacja, chemoembolizacja, chemioterapia dotętnicza, radioterapia stereotaktyczna). Do czasu publikacji wyników nowych badań, selektywna wewnętrzna terapia radioizotopowa powinna być finansowana w szczególnych przypadkach, np. współistnienia zakrzepicy żyły wrotnej z rakiem wątrobowokomórkowym, gdzie jest to jedyna opcja terapeutyczna.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl