Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Struktura PPZ

Struktura Programu Polityki Zdrowotnej

W odnośniku Uwagi dla użytkowników został opisany każdy z punktów w razie pojawiających się wątpliwości.

Poniżej zamieszczona Struktura Programu Polityki Zdrowotnej Agencji odpowiada idealnemu projektowi PPZ, jednak jego podstawowym celem jest wskazanie LOGICZNEJ BUDOWY projektu PPZ, ze zwróceniem uwagi na wewnętrzne powiązania poszczególnych elementów. Przedstawienie projektu programu w rozbiciu na punkty główne I-VII jest obligatoryjne. Zaproponowane podpunkty wskazują, jaka treść powinna być zawarta w każdym z punktów głównych. Zalecane jest rozwinięcie punktów głównych w podpunkty wg poniższej struktury, co należy wykorzystać adekwatnie do cech planowanego programu, rozważając starannie, czy opisane w nich kwestie odnoszą się do danego projektu.

Wszystkie informacje powinny być podawane w sposób syntetyczny. W przypadku rozbudowanego projektu zaleca się umieszczenie na początku zwięzłego streszczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi dokumentami i stosowania ich w praktyce. Ewentualne sugestie lub uwagi ich dotyczące prosimy nadsyłać pod adresem: samorzady@aotm.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że będziemy brali pod uwagę wyłącznie opinie autoryzowane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem reprezentowanej instytucji i pełnionej funkcji/stanowiska. Pozyskane od Państwa dane osobowe będą chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, służąc tylko realizacji procesu opiniowania przedłożonych dokumentów, nie będą przetwarzane ani udostępniane podmiotom zewnętrznym, ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Struktura PPZ

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl