Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Radioterapia - karty - 16
W nawiązaniu do § 8 ust. 9 ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja  2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami, 
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 
zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja  2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami, z wyłączeniem na podstawie § 12 Zarządzenia postanowień § 6 ust. 1 pkt 4) (w zakresie w jakim nakłada obowiązek udzielenia informacji o terminach planowanych szkoleń, ust 5 i ust 6, § 7 (za wyjątkiem ust. 2 w części dotyczącej pkt I-III Załącznika nr 3 do Zarządzenia, 3 i 4), § 8 (z wyłączeniem ust. 9),  oraz § 9 ust 4.
 
Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Ankietę wraz z załącznikiem H zgodnie z formularzem i instrukcjami. 

Ankieta

 Załącznik H

Ankietę wraz  załącznikiem H należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 8.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem
 
Prosimy o wypełnienie Ankiety wraz  załącznikiem H zgodnie z instrukcją. Aby wysłać Ankietę należy wykorzystać pole w jej prawym górnym rogu „Prześlij formularz”, który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta email, wyśle Ankietę na adres taryfikacja@aotm.gov.pl. Wypełniony Załącznik H wraz z podpisanym skanem Ankiety należy dołączyć do maila.
Jeśli nie posiadacie Państwo skonfigurowanego klienta email zapisaną na dysku lokalnym wypełnioną Ankietę wraz załącznikiem H należy przesłać standardowo za pomocą poczty mailowej (jako załączniki).
Wypełnioną ankietę należy przesłać, w formie wskazanej wyżej przez Agencję oraz w formie skanu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu na adres taryfikacja@aotm.gov.pl, a także papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tj. ul.  I. Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa) do dnia 19 lipca 2016 roku.
Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania Ankiet (niezależnie od drogi przesłania: pocztowej czy elektronicznej).
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ankiet.
 
Ramowy harmonogram Postępowania przedstawia się następująco:
  • ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania 12 lipiec  2016 r.
  • zebranie Ankiet od Podmiotów do 19 lipca  2016 r.
  • wyłonienie Podmiotów, z którymi zostaną podpisane Umowy do 25 lipca 2016 r
  • przygotowanie i zwarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu Podmiotami do 27 lipca 2016 r.
  • przekazanie Danych do 10 sierpnia 2016 r.
 
Zgodnie z art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ust. 4 Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu.
 
Poniżej zamieszczono projekty umów, przygotowane przez Agencje dotyczące przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Umowa odpłatna

Umowa nieodpłatna

 
Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.
 

 Kosztorys radioterapia

 FK radioterapia 2015

 FK radioterapia II połowa 2015

 Zasady przekazywania danych

 
Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.
 
Inne dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie postępowania

Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

 
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl