Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat - projekt taryf: PSY, OPH, PODD

Na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia z dnia 15.03.2016 r. znak IK:517014 w sprawie ponownego określenia taryfy świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane projekty taryf świadczeń, celem przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych.

Zgodnie z przyjętą i zaakceptowaną metodyką taryfikacji, proponowana wycena służy równoważeniu podaży i popytu na rynku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Taryfikacja, obok precyzyjnego koszyka świadczeń gwarantowanych i mechanizmów ograniczających płatnika, jest jednym z narzędzi systemowych umożliwiających dokonywanie zmian w aktualnej strukturze podaży świadczeń, zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Zdrowia celami strategicznymi.
W wielu obszarach systemu opieki zdrowotnej, bez wątpienia niezbędne jest docelowe wprowadzenie szeregu zmian systemowych, które wpłyną na skrócenie kolejek i zapewnienie dostępu do podstawowych świadczeń medycznych. Niemniej jednak zmiany taryf świadczeń mogą być dobrym doraźnym narzędziem wpływającym na rynek świadczeń. Po wprowadzeniu zmian taryf niezbędna jest obserwacja i wnikliwa analiza postępujących trendów w sektorze ochrony zdrowia i ocena jaki wpływ na oceniany obszar miała zmiana wyceny. Szczególnie istotne jest monitorowanie zachowań na rynku – czy kolejki będą zmniejszone, czy będą tworzyły się nowe podmioty zainteresowane udzielaniem świadczeń podstawowych i w jaki sposób wpłynie to zarówno na dostępność, liczbę pacjentów objętych opieką, jak i rentowność świadczeniodawców.
Z uwagi na ograniczenia budżetowe, celem ustalania taryf jest z jednej strony zapewnienie możliwie najlepszej dostępności do świadczeń zdrowotnych zawartych w koszyku, z drugiej zaś - spełnienie zasad gospodarności w zakresie wydawania ograniczonych środków publicznych.
Tym samym rekomendowana taryfa musi również być spójna i odzwierciedlać decyzje polityczne dotyczące wielkości środków przeznaczanych na finansowanie świadczeń zdrowotnych.

Poniżej znajdują się projekty taryf świadczeń wraz z krótkim uzasadnieniem, a także raporty taryfikacyjne, które zostały przygotowane w 2015 r., zawierające podsumowanie przeprowadzonych w Agencji analiz kosztowych.


Projekt PSY

Uzasadnienie PSY

Raport PSY


Projekt OPH

Uzasadnienie OPH

Raport OPH


  Projekt PODD

Uzasadnienie PODD

Raport PODD


 Uwagi do przedmiotowych projektów taryf będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2016 roku, za pomocą poniższego formularza.

Formularz PSY

Formularz OPH

Formularz PODD

Formularz należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 8.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

Aby wysłać formularz należy wykorzystać pole w jego prawym górnym lub dolnym rogu „Prześlij formularz", który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta poczty e-mail, wyśle Ankietę na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl