Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Komunikat - gromadzenie i przetwarzanie danych

W celu realizacji zadania wynikającego z art. 31n pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm), (zwanej dalej „Ustawą"), Agencja uprawniona jest do gromadzenia i przetwarzania danych, określonych w art. 31lc ust. 2 Ustawy. Podmioty współpracujące z AOTMiT w zakresie przekazywania danych niezbędnych do ustalenia taryfy wyłaniane są w drodze postępowania, zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania. Wynikająca z zapisów Ustawy dobrowolność współpracy z AOTMiT w sposób istotny przekłada się na liczbę danych, pozyskiwanych przez Agencję.

Na podstawie zebranych danych, Agencja ustaliła projekty taryf dla wybranych świadczeń, zgodnie z planem taryfikacji na 2016 rok. Agencja umożliwiła osobom zainteresowanym zgłoszenie uwag do tych projektów, celem podjęcia konsultacji i zebrania konstruktywnych opinii od przedstawicieli środowiska, zainteresowanych poszczególnymi projektami Taryfy świadczeń.

Wychodząc naprzeciw inicjatywie środowiska, w zakresie weryfikacji zasad ustalania taryfy świadczeń, pragniemy umożliwić Państwu wykazanie okoliczności, na które powołują się Państwo w zgłoszonych uwagach i z których wywodzą Państwo twierdzenia i zarzuty względem zasad ustalania taryfy. Kontynuacji zapoczątkowanego dialogu będzie służyć przedstawienie informacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, jaki według Państwa wiedzy jest rzeczywisty koszt realizacji danego świadczenia (najbardziej typowego, powszechnie realizowanego) i jednocześnie jaka część z tej kwoty jest przeznaczona na:

1. hospitalizację, w tym:

a) osobodzień wraz z podstawą wyliczenia osobodnia i informacją o przeciętnej długości hospitalizacji,

b) wynagrodzenie lekarzy,

c) wynagrodzenie pielęgniarek,

d) wynagrodzenie pozostałego personelu,

e) leki,

f) wyroby medyczne,

g) procedury diagnostyczne, badania laboratoryjne i inne, w tym ewentualne koszty transportu,

h) konsultacje zewnętrzne (personelu spoza oddziału),

2. procedurę zabiegową, w tym:

a) infrastrukturę bloku/ sali zabiegowej przypadającą na jedną procedurę wraz z i informacją dotyczącą przeciętnej długości trwania zabiegu,

b) wynagrodzenie operatora i liczbę operatorów biorących udział w zabiegu,

c) wynagrodzenie instrumentariuszki i liczbę instrumentariuszek biorących udział w zabiegu,

d) wynagrodzenie pielęgniarki i liczbę pielęgniarek biorących udział w zabiegu,

e) wynagrodzenie pozostałego personelu i liczbę personelu biorącego udział w zabiegu,

f) leki,

g) wyroby medyczne,

3. znieczulenie, w tym:

a) wynagrodzenie anestezjologa i liczba lekarzy anestezjologów,

b) wynagrodzenie pielęgniarki anestezjologicznej i liczbę pielęgniarek anestezjologicznych,

c) leki,

d) wyroby medyczne,

e) czas trwania znieczulenia

Ponadto w celu weryfikacji zasad ustalania taryfy świadczeń, będących podstawą opublikowanych projektów, wskazanym jest przekazanie Agencji informacji uzupełniających, w których wskazane zostaną nazwy oraz wielkość zużycia leków, wyrobów medycznych, badań i innych procedur – z zachowaniem przyjętego powyżej podziału, a także informacji o liczbie przedmiotowych świadczeń realizowanych w Państwa jednostce w trakcie roku.

Przedstawione przez Państwa informacje, które nie będą dotyczyć pojedynczych świadczeniobiorców, służyć będą weryfikacji zasad ustalania taryfy świadczeń, zgodnie z art. 31n pkt 2 Ustawy.

Ponadto informacje pozyskane w powyższy sposób, będą miały charakter poglądowy i zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji przed wydaniem opinii, o której mowa w art. 31 sa ust. 2 pkt 1 lit. c Ustawy, celem przeprowadzenia dalszych konsultacji z udziałem przedstawicieli środowiska.

Na przedstawienie przez Państwa informacji w układzie wskazanym powyżej będziemy oczekiwać do dnia 6 czerwca 2016 roku.
Uprzejmie prosimy o przesłanie ich drogą elektroniczną na adres taryfikacja@aotm.gov.pl.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl