Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIA Nr 54/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 24 czerwca  2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finasowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń (Zarządzenia 40 i 54)

Aby przystąpić do postępowania należy złożyć Oświadczenie zgodnie ze zamieszczonym w Zarządzeniu wzorem.

 Oświadczenie

Prosimy o przesłanie Oświadczeń na adres taryfikacja@aotm.gov.pl.

Wypełnione Oświadczenie należy przesłać w formie edytowalnej oraz w formie skanu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu na adres taryfikacja@aotm.gov.pl, a także papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tj. ul.  I. Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa) do dnia 1 lipca 2015 roku.

 

Ramowy harmonogram Postępowania przedstawia się następująco:

  • Ogłoszenie 24 czerwca 2015 r.
  • Oświadczenia o przystąpieniu do przekazywania Danych do 6 lipca 2015 r.
  • Przekazanie plików FK do 10 lipca 2015 r.
  • Przekazanie plików OG do 17 lipca 2015 r.

Zgodnie z art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ust. 4 Agencja zawiera umowy. Poniżej zamieszczono projekty umów, przygotowane przez Agencje dotyczące przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 Umowa dane - bezpłatna

 Umowa dane - odpłatna

 Załącznik nr 2 - Zasady przekazywania Danych

 Załącznik nr 3 - Zasady wyliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy

Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do umowy.

Poniżej dla ułatwienia prac zamieszczono wymagane pliki w wersji edytowalnej.

FK_AMBULATORYJNE

FK_STACJONARNE

 Kodświadczeniodawcy_OG_AMB_rok

 Kodświadczeniodawcy_OG_rok


W nawiązaniu do §1 ust. 17 ZARZĄDZENIA Nr 54/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 24 czerwca  2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finasowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji publikuje Wykaz Podmiotów z którymi zawrze umowy dotyczący przygotowania i przekazania danych niezbędnych do ustalenia taryfy z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 Wykaz podmiotów

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl