Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Bieżąca współpraca LSz - 14 Uzupełnienie

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi zawierane będą umowy o współpracy bieżącej w zakresie przygotowywania i przekazywania danych, niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń opieki zdrowotnej oraz z którymi Agencja nawiąże współpracę w zakresie opracowania propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz współpracy przy współtworzeniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do zbierania danych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o współpracy bieżącej w zakresie przygotowywania i przekazywania danych, niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami.

Celem postępowania jest uzupełnienie listy świadczeniodawców wyłonionych w trakcie postępowania  ogłoszonego w dniu 30.06.2016 r.

W trakcie wcześniejszego postępowania udało się wyłonić świadczeniodawców w II, III i IV grupie regionów (za wyjątkiem tzw. dużych szpitali - IV).

Planowane jest zawarcie umów z maksymalnie 5 placówkami.

Zgodnie z wcześniej przeprowadzonym podziałem na jednorodne grupy metodą Ward’a postępowanie będzie dotyczyć następujących grup regionów:

Grupę I stanowią regiony:
     gdański, inowrocławski, krakowski, oświęcimski, płocki, poznański, starogardzki, szczeciński, świecki, warszawski wschodni, wrocławski.

Grupę IV stanowią regiony:
     katowicki, lubelski, m. Kraków, m. Łódź, m. Poznań, m. st. Warszawa, m. Szczecin, m. Wrocław (tylko tzw. duże Podmioty).

Na potrzeby postępowania uzupełniającego regiony te zostaną oznaczone jako grupa I i II.

W celu zapewnienia w postępowaniu wystarczającej liczebności świadczeniodawców o różnym potencjale do realizacji świadczeń oraz mając na uwadze potrzebę zapewnienia większej efektywności późniejszych analiz został wprowadzony podział szpitali pod względem wielkości na:
    a) duże szpitale (powyżej 20 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi),
    b) średnie szpitale (7-20 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi),
    c) małe szpitale (1-6 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi).

Przyjęto definicję komórki organizacyjnej będącą oddziałem szpitalnym jako pojedynczą komórkę wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą posiadającą kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego z części „4. Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej” (z wyłączeniem stacji dializ (4132) oraz izby przyjęć (4900), szpitalnego oddziału ratunkowego (4902), bloku operacyjnego (4910), sali porodowej (4912), apteki szpitalnej/zakładowej/działu farmacji (4920), działu anestezjologii (4950)) w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r, poz. 594 z późn. zm.) oraz realizującą świadczenia w rodzaju leczenia szpitalnego.

Struktura postępowania zaplanowana przez Agencję.

Grupa terytorialna        Wielkość szpitala          Planowana liczba szpitali wybranych do współpracy bieżącej
               I                                   duży                                                             1
                                                  średni                                                            1
                                                   mały                                                             1
               II                                  duży                                                             2

Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Ankietę zgodnie z formularzem i instrukcjami.

 Ankieta 14 Bieżąca współpraca LSz Uzupełnienie

Ankietę należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 8.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

Prosimy o wypełnienie Ankiety zgodnie z instrukcją. Aby wysłać Ankietę należy wykorzystać pole w jej prawym górnym rogu „Prześlij formularz”, który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta email, wyśle Ankietę na adres taryfikacja@aotm.gov.pl.

Jeśli nie posiadacie Państwo skonfigurowanego klienta email zapisaną na dysku lokalnym wypełnioną Ankietę należy przesłać standardowo za pomocą poczty mailowej (jako załączniki).

Wypełnioną ankietę należy przesłać, w formie wskazanej wyżej przez Agencję oraz w formie skanu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu na adres taryfikacja@aotm.gov.pl, a także papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, tj. ul.  I. Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa)

do dnia 12 sierpnia 2016 roku.

Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania Ankiet (niezależnie od drogi przesłania: pocztowej czy elektronicznej).
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ankiet.

Ramowy harmonogram Postępowania przedstawia się następująco:

  • ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania  na stronie Agencji 1 sierpnia 2016 r.
  • zebranie Ankiet od Podmiotów do 12 sierpnia 2016 r.
  • wyłonienie Podmiotów, z którymi zostaną podpisane Umowy do 18 sierpnia 2016 r.
  • przygotowanie i zwarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu Podmiotami do 22 sierpnia 2016 r.
  • ostateczne zebranie Danych do 15 lutego 2017 r.

Zgodnie z art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ust. 4 Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu.

Poniżej zamieszczono projekty umów, przygotowane przez Agencje dotyczące przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 Umowa odpłatna

 Załącznik - zasady wynagrodzenia

 Umowa nieodpłatna

Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.

Zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń - Zarządzenie Nr 35/2016 Prezesa AOTMiT

Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.

Inne dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie postępowania

Przynależność powiatów do grup terytorialnych

Informacja o rozstrzygnieciu Postępowania.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl