Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Leczenie szpitalne, teleradioterapia paliatywna, kardiochirurgia dziecięca (procedury wysokospecjalistyczne), szpitale oddziały ratunkowe

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego, teleradioterapii paliatywnej, świadczeń wysokospecjalistycznych w populacji dzieci, szpitalnych oddziałów ratunkowych, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja  2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami.

 
Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Ankietę zgodnie z formularzem i instrukcjami.
 
 
Ankietę należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader
(wersja zalecana >= 8.X).
 
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.
 
Prosimy o wypełnienie ankiet zgodnie z instrukcją zawartą w ankietach. Aby wysłać ankietę należy wykorzystać pole w jej prawym górnym rogu „Prześlij formularz”, który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta email, wyśle ankietę w formie załącznika na adres taryfikacja@aotm.gov.pl.
Jeśli nie posiadacie Państwo skonfigurowanego klienta email, po wciśnięciu przycisku "Prześlij formularz", ankietę należy zapisać i przesłać za pomocą dowolnego komputera z dostępem do internetu.
 
Wypełnioną ankietę należy przesłać, w formie wskazanej wyżej przez Agencję oraz w formie skanu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu na adres taryfikacja@aotm.gov.pl, a także papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tj.
ul.  I. Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa) do dnia 10 sierpnia 2015 roku.
 
Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania Ankiet (niezależnie od drogi przesłania: pocztowej czy elektronicznej).
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ankiet.
 
Ramowy harmonogram Postępowania przedstawia się następująco:
 • ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania 31 lipca 2015 r.;
 • zebranie Ankiet od Podmiotów do 10 sierpnia 2015 r.;
 • wybór Podmiotów, z którymi Agencja zawrze Umowy 14 sierpnia 2015 r.;
 • ogłoszenie o rozstrzygnięciu Postępowania oraz wyliczenie przez WT maksymalnego Wynagrodzenia dla każdego z wyłonionych Podmiotów, który zadeklaruje zawarcie Umowy o odpłatne przekazywanie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń 19 sierpnia 2015 r.;
 • przygotowanie i zawarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu Podmiotami do 24 sierpnia 2015 r.;
 • zebranie Danych do 30 września 2015 r. (grupy JGP sekcje E, H, N, procedury wysokospecjalistyczne z kardiochirurgii dziecięcej,teleradioterapia paliatywna); do 14 października pozostałe sekcje grup JGP, świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.
 • zakończenie prac analitycznych do końca grudnia 2015 r.

Zgodnie z założonym Planem Taryfikacji na rok 2015 i 2016 Agencja planuje zbieranie Danych na poziomie każdego świadczeniobiorcy w przypadku grup JGP: E (Choroby układu krążenia), H (Choroby układu mięśniowo-szkieletowego), N (Położnictwo i opieka nad noworodkami), teleradioterapia paliatywna; procedur wysokospecjalistycznych w ramach kardiochirurgii dziecięcej.

Dla wymienionych grup JGP i teleradioterapii paliatywnej zbierane będą Dane w postaci:
rocznych plików OG,

 • dane kosztowe w zakresie informacji statystycznych, finansowo-księgowych oraz o zatrudnieniu – roczne pliki FK,
 • dane obejmujące cennik procedur – roczne pliki CP,
 • dane dotyczące obrotu magazynowego z apteki szpitalnej – roczne pliki OM,
 • dane dotyczące produktów leczniczych – roczne pliki PL,
 • dane dotyczące wyrobów medycznych – roczne pliki WM,
 • dane dotyczące procedury – roczne pliki PR,
 • dane dotyczące świadczeń medycznych – roczne pliki SM,
 • dane dotyczące procedury (personel medyczny) – roczne pliki PR_HR.

W przypadku braku możliwości sprawozdawania tak szczegółowych Danych oraz w przypadku pozostałych grup JGP oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych zbierane będą podstawowe Dane tj.:

 • roczne pliki OG,
 • dane kosztowe w zakresie informacji statystycznych, finansowo-księgowych oraz o zatrudnieniu – roczne pliki FK,
 • dane dotyczące świadczeń medycznych – roczne pliki SM, dane obejmujące cennik procedur – roczne pliki CP
 • dane dotyczące obrotu magazynowego z apteki szpitalnej – roczne pliki OM.

W przypadku kardiochirurgii dziecięcej zbierane będą Karty Kalkulacji Kosztowych.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Agencja planuje przeprowadzenie szkoleń przybliżających świadczeniodawcom taryfikację świadczeń opieki zdrowotnej. Ze względu na liczbę świadczeniodawców przeprowadzimy szkolenie w dwóch turach w dniach 17-18.08.2015 r. Czas szkolenia ok. 4 godzin. Miejsce to Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN przy ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie. Szkolenie jest bezpłatne (Agencja nie zwraca kosztów dojazdu świadczeniodawcy).

Zamieszczone poniżej dokumenty dotyczą postępowań z zakresu leczenia szpitalnego, teleradioterapii paliatywnej i szpitalnych oddziałów ratunkowych. Dla świadczeń wysokospecjalistycznych w populacji dzieci umowy, zasady wyliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

Zgodnie z art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ust. 4 Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu. Poniżej zamieszczono projekty umów, przygotowane przez Agencje dotyczące przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 
 
Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.
 
 
Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.
 
Inne dokumenty do pobrania:
 
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl