Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Opieka paliatywna i hospicyjna
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
zaprasza
 
do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja  2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami.
 
Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Ankietę zgodnie z formularzem i instrukcjami.
 
 
Ankietę należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader
(wersja zalecana >= 8.X).
 
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.
 
Prosimy o wypełnienie ankiet zgodnie z instrukcją zawartą w ankietach. Aby wysłać ankietę należy wykorzystać pole w jej prawym górnym rogu „Prześlij formularz”, który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta email, wyśle ankietę w formie załącznika na adres taryfikacja@aotm.gov.pl.
 
Wypełnioną ankietę należy przesłać, w formie wskazanej wyżej przez Agencję oraz w formie skanu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu na adres taryfikacja@aotm.gov.pl, a także papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tj.
ul.  I. Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa) do dnia 15 czerwca 2015 roku 19 czerwca 2015 roku.
 
Ankieta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania Ankiet.
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ankiet.
 
Ramowy harmonogram Postępowania przedstawia się następująco:
  • ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania 29 maja 2015 r.;
  • zebranie Ankiet od Podmiotów do 19 czerwca 2015 r.;
  • wybór Podmiotów, z którymi Agencja zawrze Umowy 30 czerwca 2015 r.;
  • ogłoszenie o rozstrzygnięciu Postępowania oraz wyliczenie przez WT maksymalnego Wynagrodzenia dla każdego z wyłonionych Podmiotów,  który zadeklaruje zawarcie Umowy o  odpłatne przekazywanie  danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń 6 lipca 2015 r.;
  • przygotowanie i zawarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu Podmiotami do 13 lipca 2015 r.;
  • zebranie danych do 17 sierpnia 2015 r.;
  • zakończenie prac analitycznych do końca września 2015 r.
 
Zgodnie z art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ust. 4 Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu.
Poniżej zamieszczono projekty umów, przygotowane przez Agencje dotyczące przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 
 
Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.
 
 
Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.
 
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl