Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Karty kosztorysów - 15
W nawiązaniu do § 8 ust. 9 ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja  2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami, 
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 
zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja  2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami, z wyłączeniem na podstawie § 12 Zarządzenia postanowień § 6 ust. 1 pkt 4) (w zakresie w jakim nakłada obowiązek udzielenia informacji o terminach planowanych szkoleń, ust 5 i ust 6, § 7 (za wyjątkiem ust. 2 w części dotyczącej pkt I-III Załącznika nr 3 do Zarządzenia, 3 i 4), § 8 (z wyłączeniem ust. 9),  oraz § 9 ust 4.
 
Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Ankietę wraz z załącznikiem F i/lub G zgodnie z formularzem i instrukcjami. 

Ankieta

 Załącznik F

 Załącznik G

Ankietę wraz z załącznikiem F i/lub G należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 8.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem
 
Prosimy o wypełnienie Ankiety wraz  załącznikiem F i/lub G zgodnie z instrukcją. Aby wysłać Ankietę należy wykorzystać pole w jej prawym górnym rogu „Prześlij formularz”, który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta email, wyśle Ankietę na adres taryfikacja@aotm.gov.pl. Wypełniony Załącznik F i/lub G wraz z podpisanym skanem Ankiety należy dołączyć do maila.
Jeśli nie posiadacie Państwo skonfigurowanego klienta email zapisaną na dysku lokalnym wypełnioną Ankietę wraz załącznikiem F i/lub G należy przesłać standardowo za pomocą poczty mailowej (jako załączniki).
Wypełnioną ankietę należy przesłać, w formie wskazanej wyżej przez Agencję oraz w formie skanu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu na adres taryfikacja@aotm.gov.pl, a także papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tj. ul.  I. Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa) do dnia 19 lipca 2016 roku.
Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania Ankiet (niezależnie od drogi przesłania: pocztowej czy elektronicznej).
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ankiet.
 
Ramowy harmonogram Postępowania przedstawia się następująco:
  • ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania 12 lipiec 2016 r.
  • zebranie Ankiet od Podmiotów do 19 lipca  2016 r.
  • wyłonienie Podmiotów, z którymi zostaną podpisane Umowy do 25 lipca 2016 r
  • przygotowanie i zwarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu Podmiotami do 27 lipca 2016 r.
  • przekazanie Danych załącznika F do dnia 10 sierpnia 2016 r. 
  • przekazanie Danych załącznika G do dnia 30 sierpnia 2016 r. 
 
Zgodnie z art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ust. 4 Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu.
 
Poniżej zamieszczono projekty umów, przygotowane przez Agencje dotyczące przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 Umowa odpłatna

 Umowa nieodpłatna

 
Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.
 

 Kosztorys świadczenia

 Kosztorys - terapia hiperbaryczna

 Kosztorys - badanie antygenów

 Kosztorys - dializa otrzewnowa

 Zasady przekazywania danych

 
Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.
 
Inne dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie postępowania

Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

 
Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl