Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Bieżąca współpraca LSz - 14

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi zawierane będą umowy o współpracy bieżącej w zakresie przygotowywania i przekazywania danych, niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń opieki zdrowotnej oraz z którymi Agencja nawiąże współpracę w zakresie opracowania propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz współpracy przy współtworzeniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do zbierania danych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o współpracy bieżącej w zakresie przygotowywania i przekazywania danych, niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami.

Agencja planuje podpisanie umów z maksymalnie 20 podmiotami realizującymi świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne.

W celu uzyskania danych od różnych podmiotów, a także z różnych podregionów Polski, została przeprowadzona analiza regionalna na podstawie informacji o liczbie ludności i infrastrukturze szpitalnej.

Wyznaczono następujące 4 grupy terytorialne (patrz treść Ogłoszenia).

W celu zapewnienia w postępowaniu wystarczającej liczebności świadczeniodawców o różnym potencjale do realizacji świadczeń oraz mając na uwadze potrzebę zapewnienia większej efektywności późniejszych analiz został wprowadzony podział szpitali pod względem wielkości na:

a) duże szpitale (powyżej 20 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi),
b) średnie szpitale (7-20 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi),
c) małe szpitale (1-6 komórek organizacyjnych będących oddziałami szpitalnymi).

Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Ankietę zgodnie z formularzem i instrukcjami.

 Ankieta 14 Bieżąca współpraca LSz

Ankietę należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 8.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

Prosimy o wypełnienie Ankiety zgodnie z instrukcją. Aby wysłać Ankietę należy wykorzystać pole w jej prawym górnym rogu „Prześlij formularz”, który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta email, wyśle Ankietę na adres taryfikacja@aotm.gov.pl.

Jeśli nie posiadacie Państwo skonfigurowanego klienta email zapisaną na dysku lokalnym wypełnioną Ankietę należy przesłać standardowo za pomocą poczty mailowej (jako załączniki).

Wypełnioną ankietę należy przesłać, w formie wskazanej wyżej przez Agencję oraz w formie skanu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu na adres taryfikacja@aotm.gov.pl, a także papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, tj. ul.  I. Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa)

do dnia 15 lipca 2016 roku.

Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania Ankiet (niezależnie od drogi przesłania: pocztowej czy elektronicznej).
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ankiet.

Ramowy harmonogram Postępowania przedstawia się następująco:

  • ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania  na stronie Agencji 30 czerwca 2016 r.
  • przeprowadzenie szkolenia dla Podmiotów w dniach 4-5 lipca 2016 r.
  • zebranie Ankiet od Podmiotów do 15 lipca  2016 r.
  • wyłonienie Podmiotów, z którymi zostaną podpisane Umowy do 22 lipca 2016 r.
  • przygotowanie i zwarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu Podmiotami do 29 lipca 2016r.
  • ostateczne zebranie Danych do 15 lutego 2017 r.

Zgodnie z art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ust. 4 Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu.

Poniżej zamieszczono projekty umów, przygotowane przez Agencje dotyczące przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 Umowa odpłatna

 Załącznik - zasady wynagrodzenia

 Umowa nieodpłatna

Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.

Zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń

Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.

Inne dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie postępowania

Przynależność powiatów do grup terytorialnych

Komunikat - definicja kómorki organizacyjnej

Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl