Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Karty kosztorysów - 08 - ponowne zaproszenie: część B

W nawiązaniu do § 8 ust. 9 ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami,

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Zaprasza
do ponownego uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami, z wyłączeniem na podstawie § 12 Zarządzenia postanowień § 7 (za wyjątkiem ust. 2 w części dotyczącej pkt I-III Załącznika nr 3 do Zarządzenia, 3 i 4), § 8 (z wyłączeniem ust. 9), oraz § 9 ust. 4.

Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Ankietę wraz załącznikiem B zgodnie z formularzem i instrukcjami.:

 Ankieta

 Załącznik B

Ankietę wraz załącznikiem B należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 8.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

Prosimy o wypełnienie Ankiety wraz załącznikiem B zgodnie z instrukcją. Aby wysłać Ankietę należy wykorzystać pole w jej prawym górnym rogu „Prześlij formularz", który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta email, wyśle Ankietę na adres taryfikacja@aotm.gov.pl. Wypełniony Załącznik B należy dołączyć do maila.
Jeśli nie posiadacie Państwo skonfigurowanego klienta email zapisaną na dysku lokalnym wypełnioną Ankietę wraz załącznikiem B należy przesłać standardowo za pomocą poczty mailowej (jako załączniki).
Wypełnioną ankietę należy przesłać, w formie wskazanej wyżej przez Agencję oraz w formie skanu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu na adres taryfikacja@aotm.gov.pl, a także papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tj. ul. I. Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa) do dnia 7 kwietnia 2016 roku.
Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania Ankiet (niezależnie od drogi przesłania: pocztowej czy elektronicznej).

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ankiet.

Ramowy harmonogram Postępowania przedstawia się następująco:

  • zebranie Ankiet od Podmiotów do 7 kwietnia 2016 r.
  • wyłonienie Podmiotów, z którymi zostaną podpisane Umowy do 11 kwietnia 2016 r.
  • przygotowanie i zwarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu Podmiotami do 13 kwietnia 2016 r.
  • zebranie Danych z Załącznika B do 25 kwietnia 2016 r.;

Zgodnie z art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ust. 4 Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu.


Poniżej zamieszczono projekty umów, przygotowane przez Agencje dotyczące przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 Umowa odpłatna

 Umowa nieodpłatna

Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.

 Kosztorys - radioterapia.

 Kosztorys - świadczenia.

 Zarządzenie nr 7 - zasady wypełniania kart.

Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.

Inne dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie postępowania

Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl