Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Leczenie Szpitalne - dane kosztowe za rok 2015 - 09

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Zaprasza
do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami, z wyłączeniem na podstawie § 12 Zarządzenia postanowień § 7 (za wyjątkiem ust. 2 w części dotyczącej pkt I-III Załącznika nr 3 do Zarządzenia, 3 i 4), § 8 (z wyłączeniem ust. 9), oraz § 9 ust 4.

Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Ankietę:

 Ankieta

Ankietę należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 8.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

Prosimy o wypełnienie Ankiety zgodnie z instrukcją. Aby wysłać Ankietę należy wykorzystać pole w jej prawym górnym rogu „Prześlij formularz", który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta email, wyśle Ankietę na adres taryfikacja@aotm.gov.pl.
Jeśli nie posiadacie Państwo skonfigurowanego klienta email zapisaną na dysku lokalnym wypełnioną Ankietę należy przesłać standardowo za pomocą poczty mailowej (jako załącznik).
Wypełnioną ankietę należy przesłać, w formie wskazanej wyżej przez Agencję oraz w formie skanu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu na adres taryfikacja@aotm.gov.pl, a także papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tj. ul. I. Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa) do dnia 21 marca 2016 roku.

Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania Ankiet (niezależnie od drogi przesłania: pocztowej czy elektronicznej).

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ankiet.

Ramowy harmonogram Postępowania przedstawia się następująco:

  • ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania 11 marca 2016 r.
  • zbieranie Ankiet od Podmiotów do 21 marca 2016 r.
  • wyłonienie Podmiotów, z którymi zostaną podpisane Umowy do 25 marca 2016 r.
  • przygotowanie i zwarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu Podmiotami do 30 marca 2016 r.
  • termin przesłania danych do 21 kwietnia 2016 r.
  • zakończenie prac analitycznych do końca maja 2016 r.

Przedmiotem umów jest przygotowanie i przekazanie Danych za rok 2015, zawierających:

1) dane kosztowe w zakresie informacji finansowo-księgowych oraz innych informacji niefinansowych – roczne pliki FK;
2) dane obejmujące cennik procedur – roczne pliki CP;
3) dane dotyczące obrotu magazynowego– roczne pliki OM;

Zgodnie z art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ust. 4 Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu.


Poniżej zamieszczono projekty umów, przygotowane przez Agencje dotyczące przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 Umowa odpłatna

 Zasady wyliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy

 Umowa nieodpłatna

Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.

 Zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia tayfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.

Inne dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie postępowania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl