Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Wentylacja mechaniczna

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Zaprasza
do uczestniczenia w postępowania mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie:

 • świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/ opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;
 • świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie/ opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie;
 • świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;
 • świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie,

z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja  2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami.

Aby przystąpić do postępowania należy wypełnić Ankietę zgodnie z formularzem i instrukcjami.

 Ankieta w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/ opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie; świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie/ opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie; świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie; świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie.

Ankietę należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 8.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcją zawartą w ankiecie. Aby wysłać ankietę należy wykorzystać pole w jej prawym górnym rogu „Prześlij formularz", który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta email, wyśle ankietę w formie załącznika na adres taryfikacja@aotm.gov.pl.
Jeśli nie posiadacie Państwo skonfigurowanego klienta email ankietę należy zapisać na dysku lokalnym a następnie przesłać za pomocą poczty mailowej (jako załącznik).
Wypełnioną ankietę należy przesłać, w formie wskazanej wyżej przez Agencję oraz w formie skanu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu na adres taryfikacja@aotm.gov.pl, a także papierowej, z podpisem osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tj. ul.  I. Krasickiego 26, w Warszawie (kod pocztowy: 02-611 Warszawa) do dnia 2 lutego 2016 roku.
Ankieta będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data wpłynięcia do Agencji nie jest późniejsza niż ww. termin składania Ankiet (niezależnie od drogi przesłania: pocztowej czy elektronicznej).

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Ankiet.

Ramowy harmonogram Postępowania przedstawia się następująco:

 • ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania 25 styczeń 2016 r.;
 • zbieranie Ankiet od Podmiotów do 2 lutego 2016 r.;
 • wybór Podmiotów, z którymi Agencja zawrze Umowy 8 luty 2016 r.;
 • ogłoszenie o rozstrzygnięciu Postępowania oraz wyliczenie przez WT maksymalnego Wynagrodzenia dla każdego z wyłonionych Podmiotów, który zadeklaruje zawarcie Umowy o odpłatne przekazywanie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń do 11 lutego 2016 r.;
 • przygotowanie i zawarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu Podmiotami do 12 lutego 2016 r.;
 • szkolenie dla Świadczeniodawców przeprowadzone przez pracowników Agencji 15 luty 2016 r.;
 • zebranie Danych do 4 marca 2016r.;
 • zakończenie prac analitycznych do końca maja 2016 r.

Zgodnie z art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ust. 4 Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tym postępowaniu.
Poniżej zamieszczono projekty umów, przygotowane przez Agencje dotyczące przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 Umowa odpłatna
 Umowa nieodpłatna
 Załącznik nr 1-Zasady wyliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy

Dane niezbędne do ustalenia taryfy przekazywane będą zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasad przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji.

 Zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.
Teksty umów oraz zasady przekazywania przez świadczeniodawców danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń są projektami dokumentów, które mogą ulec zmianom.

Inne dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie postępowania

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl